Logo St. KinderopvangBSO Sportcity

Als SKDH staan wij voor ‘optimale zorg en kansen van het kind’. Zorg gaat daarbij verder dan alleen de feitelijke verzorging van kinderen, wij creëren een pedagogisch klimaat waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zijn individuele ontwikkelingsproces vorm te geven. Zo kan elk kind zich binnen de eigen mogelijkheden en ónmogelijkheden ontwikkelen op een unieke wijze.
Hierbij staat voorop dat een kind zich wel bevindt in een veilige omgeving, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak.
Daarnaast zijn wij ons ervan bewust dat wij een onderdeel uitmaken van de zorgketen rondom het kind en een verantwoordelijkheid hebben in het signaleren van eventuele verschillen in ontwikkeling.
Wij zien opvoeden als een proces waarbij sprake is van een wisselwerking tussen opvoeder en kind. Enerzijds biedt de opvoeder een uitdagende en stimulerende omgeving, die uitnodigt tot het opdoen van ervaringen. Anderzijds leren wij veel van de kinderen en de kinderen van elkaar.
Wij streven ernaar, dat onze voorzieningen een toegevoegde waarde leveren in het opvoedings- en educatie- proces.
Om dit te bereiken is een stabiele en gezonde organisatie belangrijk, waarbij de communicatie en samen-werking tussen ieder ( het management, de medewerkers, het kind, de ouder, andere organisaties en de wereld er omheen) duidelijk en helder is.

De ouders

Wij besteden veel zorg aan de bejegening en samenwerking tussen ouder, kind en medewerkers waarbij ook de ouders aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar dat ouders ons zien als partners in de opvoeding. Wij willen een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij wij kunnen fungeren als vraagbaak en desgewenst ondersteuner van die ouders. Wij willen dat bereiken door het stimuleren van de inspraak in onder andere Cliëntenraden en participatie van de ouders bij het formuleren van algemeen beleid, pedagogische beleid en activiteiten binnen de kinderopvang.

Medewerkers

Verantwoorde kinderopvang is alleen mogelijk met de dagelijkse inzet van gekwalificeerde medewerkers.
SKDH wil pedagogisch medewerkers stimuleren zich te ontwikkelen tot medewerkers die zelfbewust hun beroep uitoefenen, open staan voor wensen en behoeften van collega’s, kinderen en ouders. SKDH steunt medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling .Wij beseffen dat dit alleen kan binnen ieders persoonlijke competenties.
Medewerkers mogen van de organisatie verwachten dat zij aandacht, zorg en ondersteuning krijgen bij de invulling van hun beroep binnen de mogelijkheden en middelen die de organisatie tot haar beschikking heeft.

De ambitie

SKDH heeft als uitgangpunt dat het beleid helder is, de processen beschreven zijn, zonder dat het beleid star en log wordt. Ieder kent zijn eigen verantwoordelijkheden maar ook het belang van het grote geheel. Men werkt met elkaar en niet naast elkaar op alle niveaus.

Contact BSO Sportcity

Schootenweg 2e
1785 LV Den Helder
Telefoon: (0223) 617840